6 Sifat Sahabah Kiswahili

0
160

Sifat sita ya sahabah ya nabii

Swahili

 

Utangulizi

Sahabah عنهم هللا ض     ر walikuwa na sifa nyingi nzuri, Maulamaa wamechagua baadhi ya sifa hizi, ikiwa tutafanya Amal juu ya hizi, mfumo kamili wa Dini utakuwa rahisi kwetu.

 

 

1.   Iman

 

ال إله إال للا

 

Hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu

 

Lengo

Kutoa / kuondoa imani potovu katika nyoyo zetu kuwa viumbe ndio wafanyaji na kuweka imani sahihi katika nyoyo zetu kuwa Allah pekee ndiye mfanyaji

 

Fadhila

Hazrat Muadh ibn Jabal R.A aliripoti kuwa mjumbe wa Allah S.A.W amesema, “Yule ambaye maneno yake ya mwisho ni هللا إال إله ال ataingia jannah.” (Abu Dawood na Haakim)

 

Kuleta katika maisha yetu

Dawat

Katika kila hali kabla ya kuelekea katika asbaabu kwanza elekea kwa Mwenyezi Mungu Mbili

 

محمد رسول للا صىل للا عليه وسلم

 

Lengo

Kuamini kuwa maisha ya mafanikio tu ndio mtindo wa maisha ya Nabi وسلم عليه هللا ،صل

mtindo wa maisha mwingine utatuongoza kwenye maangamizi.

 

Fadhila

Hazrat Abu Huraira(R.A) aliripoti kwamba Nabii S.A.W alisema, “Yule atayeshikilia sana sunnah zangu wakati umaah wangu uko katika hali ya ufasadi, watapata thawabu ya mashahidi 100. “(Mishkaatu Masaabeeh)

 

Kuileta katika maisha yetu

Dawat

Jaribu kuleta Sunnah moja maishani mwetu kila siku.

 

Na dua

 

 

2.   Salaah

Lengo

Kuyaleta maisha yetu nje ya Salah katika mfumo wa Salah.

 

Fadhila

Hazrat Jaabir (R.A) anasimulia kwamba alimsikia nabii وسلللللللم عليه هللا صللللللل akisema “Mfano wa salaah mara 5 kila siku ni kama mfano wa mto mzito unaotembea mbele ya mlango wa mtu anayeoga humo mara 5 kwa siku.” (Muslm)

 

Kuleta katika maisha yetu

Dawat

Swali salah za sunna ili kuboresha ibada yetu kwa unyenyekevu na umakini. Jaribu kutekeleza Swalaah zetu zote Msikitini kwa Jamaat kutoka Takbeer Ula

Dua

 

 

3.   Ilm

Lengo

Kujua nini Allah anataka kutoka kwetu kila mda.

 

Fadhila

Hazrat Abu Darda عنه هللا ض     ر anasimulia, “Nilimsikia Rasoolullah وسلللللم عليه هللا صللللل akisema,” Yeyote anayesafiri kwenye njia ya kutafuta elimu, Mwenyezi Mungu atamwezesha kusafiri kwenye moja ya njia za kwenda Peponi. Na hakika Malaika hueneza mbawa zao kwa raha kwa yule anayetafuta elimu. Hakika wakaazi wa mbingu na ardhi na samaki katika vilindi vya maji, wote wanaomba msamaha kwa yule anayetafuta elimu Hakika, nuru ya Aalim juu ya mcha Mungu ni ile ya mwezi kamili juu ya nyota. Na kweli, Ulamaa ni warithi wa Manabii. Na hakika, Manabii hawakuacha urithi wa dinar na dirham yoyote, badala yake wameacha elimu kama urithi. Yeyote aliyepata hii, alipokea sehemu kubwa(Abu Dawood)

 

Kuleta katika maisha yetu

Dawat

Nenda kwa Ulama kwa ilm ya Masail na ukae Taleem kwa ilm ya Fazaail Mbili

 

3b. Zikr

Lengo

Kubaki daima katika kumkumbuka Allah.

 

Fadhila

Hazrat Abu Musa Al Ash’ari عنه هللا ض     رaliripoti kwamba mjumbe wa Allah وسلللللم عليه هللا صللللل alisema. “Mfano wa yule anayemkumbuka mola wake na yule asiyemkumbuka ni kama mfano wa aliye hai na aliyekufa. ” (Bukhari na Muslim)

 

Kuleta katika maisha yetu

Dawat

Mtu asiye haafidh asome Juz 1 ya Quran

kwa siku na Haafidh asome 3 Juz kila siku. Soma Durood, Istighfaar na 3 Kalimah mara 100 kila moja asubuhi na jioni. Soma Dua zote za sunna za kabla na baada ya vitendo.

 

4.   Ikraam

Lengo

Kuwaheshimu ndugu zetu wa kisilamu

 

Fadhila

Hazrat Abu Hurairaعنه هللا ض     ر alisema kwamba Nabii وسلم عليه هللا صل alisema, Yeyote atakaye ondoa dhiki/ugumu wa muumini katika dunia hii Mwenyezi Mungu ataondoa shida yake siku ya qiyama. Yeyote anayesaidia kumtuliza mtu kwa shida, Mwenyezi Mungu atamfanya Kuwa rahisi kwake katika ulimwengu huu na katika

Akhera yeyote anayeficha makosa ya

Muislamu, Mwenyezi Mungu ataficha makosa yake hapa duniani na Akhera. Mwenyezi Mungu humsaidia mja maadamu anamsaidia nduguye “(Muslim)

 

Kuleta ndani ya maisha yetu

Dawat

Kwanza, timiza haki za wengine. Pili, toa upendeleo kwa haki za wengine kuliko haki zako mwenyewe. Tatu puuza haki zako kwa haki za ndugu yako

 

 

5.   Ikhlaas

Lengo

Kufanya kila hatua katika maisha yetu yote kumridhisha Allah tu.

 

Wema

Ameerul Mu’mineen Umar ibn Al khattab عنه هللا ض     ر amesimulia, nilimsikia Nabii

 

وسلللللللللللللم عليه هللا صللللللللللللل akisema. Hakika vitendo vyote vinahukumiwa kwa nia zao na kila mtu atapata kulingana na anavyokusudia (Bukhari na Muslim)

 

Kuleta katika maisha yetu

Dawat

Kabla na baada ya kitendo hakikisha nia yetu tunataka kumridhisha za Allah. Dua

 

 

 

6.   Kujitahidi katika njia ya Allah

Lengo

Kuleta Dini nzima kwa wanadamu wote, Ili kufanikisha hili lazima tufanye bidii kwamba Dini ifikie kiwango ambacho ilikuwa wakati Nabii وسلم عليه هللا صل aliuacha ulimwengu huu.

 

Fadhila

Hazrat Anas عنه هللا ض     ر anasimulia kuwa Rasoolullah وسلللللللللللم عليه هللا صللللللللللل alisema. “Asubuhi au jioni iliyotumiwa katika njia ya Allah ni bora kuliko ulimwengu na vyote vilivyomo (Bukhari)

 

Kuileta katika maisha yetu

Dawat

Tumia miezi 4 kila mwaka, siku 10 kwa mwezi na masaa 8 kila siku katika njia ya Mwenyezi Mungu, Pia shiriki katika Amaal 5 za Masjid Mashura Gasht nje Gasht, Talimu msikitini na nyumbani.

Dua

Previous article6 Sifat Sahabat in Afrikaans
Next article6 Сифат на македонски јазик