6 ซิฟาตซาฮาบัต Thai

0
150

คุณสมบัติหกประการของสหายของศาสดา

Thai

คำนำ

ศอฮาบะห์               M          มีคุณสมบต

 

ิที่ยอดเยี่ยมมากมาย                  เหล่าอุลามาไดค

 

ดเลือกจากคุณสมบต

 

ิเหล่าน้ีมาบางคณ

 

สมบต

 

หากเราปฏิบต

ิตามคุณสมบต

ิเหล่าน้ีแลว

การปฏิบต

ิตามศาสนาอยา่ งสมบูรณ์จะเป็นเรื่องง่ายสา หรับเรา

 

 

 

  1. อีหม่ำน

ال إله إال للا

ุประสงค

เพื่อขจดความเชื่อที่ไม่ถูกตองออกไปจากหวั ใจของเราว่าสิ่งที่ถูกสร้างสามารถทา  ไดแ้ ละเพื่อใหค

 

วามเชื่อท่ีถูกตอ

 

งเขา้ มาในหวั ใจของเ

 

ราว่ามีเพียงอลลอฮ์ E เท่าน้น

คุณค่า

ที่สามารถทา ได

 

ท่าน มุฮาศ บิน จบล ดาวูดและฮากิม)

I รายงานว่าร่อซูลของอลลอฮ์ G ไดกล่าวว่า “ผทู

ี่คาพูดสุดทายคือ ع إال  إلي ال

จะเขาสู่สวนสวรรค”

(อบู

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

ในทุกสภาวะก่อนท่ีจะหน ดุอาอฺ

ไปหาอซ

บาบ(หนทาง) ให้หนไปหาอลลอฮ์ E ก่อน

 

 

 

محمد رسول للا G

ุประสงค

การเชื่อว่าวิถีชีวิตที่จะนาพาไปสู่ความสาเร็จคือการดาเนินชีวิตของท่านนบี

 

Gเพียงอยางเดียวเท่าน้น

คุณค่า

และวิถีชีวิตของคนอื่นจะนาเราไปสู่ความพินาศ

 

ท่านอบู                                      ฮุรัยรอฮฺ I                           รายงานว่านบีG                                กล่าวว่า

 

“ผทู

่ียึดมน

ต่อซุนนะฮฺของขา้ เมื่ออุมมตของขา้ ตกอยในสภาพเสื่อมโทรมจะไดร้ ับรางวลของ100 ชะฮีด” (มิชกาตุล มาซอบีห์)

 

 

 

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

 

พยายามที่จะนาซุนนะฮฺเขามาในชีวิตของเรา ดุอาอฺ

  1. ละหมำด

ุประสงค

เพื่อนาชีวิตของเรานอกละหมาดไปสู่รูปแบบสเหมือนเวลาเราอยในละหมาด

คุณค่า

ท่านจาบิร           I      เล่าว่าเขาไดยินท่านนบี Gกล่าวว่า          “อุปมาของการละหมาดวน

 

 

 

ละ         5       คร้ังคือแม่น้า ลึกสายเลกๆ

 

ที่ไหลอยห

นา้ ประตูของคนที่อาบน้า ในน้น

วนละ 5 คร้ัง” (มุสลิม)

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

อ่านละหมาดนะฟิ ลเพื่อปรับปรุงความทุ่มเทและสมาธิของเรา

 

พยายามอ่านทุกละหมาดของเราในมส

ดุอาอฺ

  1. อิลมฺ

ุประสงค

ยิดพร้อมกบ

จะมาอะฮฺต้งั แต่ตก

บีรแรก

 

เพื่อให้รู้ว่าอลลอฮฺ E ตองการอะไรจากเราในทุกช่วงเวลา

คุณค่า

ท่ำนอบู     ดรดำ       I    รำยงำน ว่า         “     ฉนไดยินท่านรอซูล       G    กล่าวว่า      “     ผใ้ ดที่เดินบนเส้นทางเพื่อแสวงหาความรู้

อลลอฮฺจะทรงให้เขาเดินบนเส้นทางสู่สวรรค์ และแทจ้ ริงเหล่ามะลาอิกะฮฺกางปี กของพวกเขาดว้ ยความยินดีสาหรับผูที่แสวงหาความรู้

 

แทจ้ ริงแลว้ ผอู้ ยอ

าศยั ในทอ

งฟ้าและโลกและปลาในส่วนลึกของน้า ต่างก็วิงวอนขอการให้อภยั ต่ออาลิม

 

แน่นอนความโดดเด่นของอาลิมเหนือผนู

บถือที่ศรัทธาคือความโดดเด่นของพระจน

ทร์เตมดวงเหนือดวงดาว

 

และแทจ้ ริงแลว้ อุลามาเป็นผรู้ ับมรดกของเหล่านบี                                  และแทจ้ ริงบรรดานบีไม่ไดท

แต่พวกเขาทิง้ อิลมฺไวเ้ ป็นมรดก ผใู้ ดที่ไดร้ ับสิ่งน้ี ไดร้ ับส่วนที่มากมาย ” (อบู ดาวูด)

ิง้ ดีนารกบ

ดิรฮม

ไวเ้ ป็นมรดก

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

ไปหาอุลามาสา  หรับความรู้เกี่ยวกบ ดุอาอฺ

มาซาอิลและนงั่ ฟังตะอฺลีมสา  หรับความรู้เกี่ยวกบ

ฟะดออิล

 

3b. ซิกรฺ

ุประสงค

ให้ตระหนกถึงอลลอฮ์ E อยตลอดเวลา

คุณค่า

ท่านอบู                  มูซา                 อชั

 

 

อะรี I            รายงานว่าร่อซูลของอลเลาะฮตาอาลา G                    กล่าวว่า

 

“อุปมาของคนที่ร าลึกถึงเจานายของเขาและคนที่ไม่ร าลึกถึงเจานายของเขาคือคนเป็นและคนตาย” (บุคอรีและมุสลิม)

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

คนที่ไม่ใช่ฮาฟิ ซควรอ่านอลกุรอานวนละ  1  จุสและฮาฟิ ซควรอ่าน  3  จุสทุกวน

อ่าน ดุรูด, อิซติฆฟารและกาลิมะฮฺที่ 3 100

 

คร้ังในตอนเชา้ และตอนเยน

ดุอาอฺ

  1. 4. อิกรอม

ุประสงค

อ่านซุนนต

ดุอาท้งั หมดก่อนและหลงั ทุกการกระทา

 

เพื่อบรรลุสิทธิของพี่นองมุสลิมของเรา

คุณค่า

ท่านอบู                                ฮุรัยรอฮฺ I                       รายงานร่อซูลของอลลอฮ์ G                            กล่าวว่า“

 

ผใู้ ดที่บรรเทาความยากลา บากของผศู้ รัทธาในโลกน้ีอล

ลอฮจ์ ะทรงบรรเทาความยากลา  บากของเขาในวน

แห่งการฟ้ื นคืนชีพ

 

ผใ้ ดช่วยบรรเทาหน่ึงความยากลาบากอลลอฮจ์ ะทรงทาให้ง่ายส าหรับเขาในโลกน้ีและในโลกหนา

ผใู้ ดปกปิ ดความผิดของมุสลิมอลลอฮจ์ ะทรงปกปิ ดความผิดของเขาทง้ั ในโลกนี้และโลกหนา

อลลอฮจ์ ะทรงช่วยเหลือบ่าวตราบใดที่เขาช่วยเหลือพี่นองของเขา” (มุสลิม)

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

ประการแรกบรรลุสิทธิของผอ้ ื่น                                         ประการที่สองให้ความสาคญกบสิทธิของผอ้ ื่นมากกว่าสิทธิของตวั เอง

ประการท่ีสามละทิง้ สิทธิของตนเองเพื่อสิทธิของพี่นอง

ดุอาอฺ

  1. อิคลำศ

ุประสงค

การกระทาทุกอยางตลอดชีวิตของเราเพียงเพื่อความพึงพอใจของอลลอฮ์ E

 

คุณค่า

อะมีรุ้ล           มุอฺามินีน            อุมร

บิน       คอตตอบ             I       รายงานว่า            ฉนไดยินท่านนบี          G       กล่าวว่า

 

“แทจ้ ริงการกระทา ท้งั หมดจะถูกตด

สินตามเจตนาของมน

และทุกคนจะไดร้ ับตามสิ่งท่ีเขาต้งั ใจใว”

(บุคอรีและมุสลิม)

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

ก่อน, ระหว่างและหลงั การกระทา  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจตนาของเราเป็นไปเพื่อความพอใจของอลลอฮ์ E เท่าน้น ดุอาอฺ

 

  1. 6. มุ่งมน

ในหนทำงของอล

ลอฮ

 

วตถุประสงค ์

เพื่อนาศาสนาที่สมบูรณ์มาสู่มวลมนุษยชาติ เพื่อบรรลุสิ่งน้ีเราตอ จากโลกน้ีไป

คุณค่า

งพยายามอยา่ งมากเพื่อให้ศาสนาไปถึงระดบ

ที่เป็นเมื่อทา่ นนบี G

 

ท่านอนซ I                                                              รายงานว่าท่านรอซลู  G                                 กล่าวว่า

 

“การใชเวลาเชาหรือเยนในหนทางของอล

ลอฮน้น

ดีกว่าท้งั โลกน้ีและท้งั หมดที่อยใู่ นโลกน้ี” (บุคอรี)

 

เขาใน

ตของเรา

 

ดะอฺวะฮฺ

ให้เวลา 4 เดือนทกปี , 10 วนทุกเดือนและ 8 ชวั่ โมงทุกวน

ในหนทางของอล

ลอฮ์ E

 

มีส่วนร่วมใน 5 อะอฺมาลของมส ดุอาอฺ

ยิดซ่ึงก็คือ มะชูรอฮฺ, กช

ตหน่ึง, กช

ตสอง, ตะอฺลีมที่มส

ยิดและตะอฺลีมที่บาน

บทความก่อนหน้านี้ગુજરાતીમાં સહાબાની છ સિફત
บทความถัดไป6 sifat বাংলা / বাংলা ভাষায় সিফাত