ગુજરાતીમાં સહાબાની છ સિફત

0
155

ગુજરાતી ભાષામાં પ્રબોધકના સાથીઓના 6 ગુણો

Gujarati

*મુકદ્દમહ*

 

*સહાબા* રઝીય  લ્લાહુ  અન્હુ મમે  બોહત  ઉમ્દહ  ખુબીયા  થીીં ઉલમાને  ઉસ્મેસે  ચીંદ  ખુબીયા  ચુનકર  જમા  કી  હૈ

 

જીસપર  અમલ  કરનેસે  હમારે લીયે  પર

ે દદન  પર  ચલના  આસાન  હો  જાએગા…..

 

 

 

(૧) *ઈમાન*

 

*લા ઈલાહ ઈલલ્લાહ*

 

 

 

મક્સદ ઈસ્કા યે હૈ કે હમારે દદલ કા યકીન સહીહ હો જાએ કે કીસી સે કુ ચ નહીીં હોતાહૈ સબ કુ ચ એક અલ્લાહ સે હોતા હૈ…..

 

*ફઝીલત* હજરત મુઆઝ ઈબ્ને જબલ રઝીય લ્લાહુ અન્હુ ફરમાતે હૈં: રસુલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમને ફરમાયા:મરતે  વક્ત  જીસ્ને  યે  કલીમહ  પરહા  વો  જન્નતમેં દાખીલ  હોગા….

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

ઉમ્મતમે  ચલ  ફીરકર  કામીલ  ઈમાન  કી  દાવત  દે  અસ્બાબ  સે  હટકર  અલ્લાહ  સે  હોનેકો  માને  ઔર  ખુબ  દુઆ કર…

 

*મુહમ્મદુરરસુલુલ્લાહ  સલ્લલ્લાહુ  અલયહી  વસલ્લમ*

 

*મક્સદ* ઈસ બાત કા યકીન હમારે દદલ મેં આ જાએકે કામયાબી સીફર ઔર સીફર રસુલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ

અલયહી વસલ્લમ કે તરીકો પર હૈં ઈસ્કે અલાવહ જીતને તરીકે હૈં વો સબ નાકામયાબી ઔર તબાહી કી તરફ લે જાને વાલે હૈ….

 

*ફઝીલત* હજરત  અબુ  હુ રયરહ  રઝીયલ્લાહુ  અન્હુ  નકલ  કરતે  હૈ  કે  રસુલુલ્લાહ  સલ્લલ્લાહુ  અલયહી  વસલ્લમ  ને

 

ફરમાયા  કે  જો  શખ્શ  ઐસે  વક્ત  મેં  મૈરી  સુન્નત  પર  અમલ  કરગ સો શહીદો કે બરાબર ષવાબ મીલેગા…

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

ઉમ્મતમે ચલ ફીરકર ઉસકી દાવત દે

ા જબકે લોગ બુરી હાલત મેં હોગે ઉસ શખ્શકો

 

 

 

 

રોઝાના  એક  સુન્નત  કો  અપની  ઝીદ

ગી  મેં  લાને  કી  કોદશશ  કર..

 

 

 

ઔર  ખુબ  દુઆ  કર…

 

 

 

*(૨)* *નમાઝ*

 

 

*મક્સદ* નમાઝ સે યે ચાહા જાતા હૈ કે હમારે અીંદર સીફાત પદા હો જાએ..

 

 

 

*ફઝીલત* હજરત  જાબીર  રઝીય  લ્લાહુ  અન્હુ  ફરમાતે  હૈં  કે  ઉન્હોન

ે  નબી  સલ્લલ્લાહુ  અલયહી  વસલ્લમ  સે  સુના

 

ફરમાતે  હુ એ  કે  પાીંચ  વક્ત  કી  નમાઝ  પઢને  વાલેકી  મીષાલ  ઐસી  હૈ  જસે  કીસીકે  ઘર  કે  સામને  છોટી  નદી  હૈં  ઔર

 

વો  ઉસ્મે  દદન  ભરમે  પાચ

મરતબા ગુસલ કરતા હો…..

 

 

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

 

ખુબ  નફલ  નમાઝ  પઢનેકા  એહતેમામ  કરે તાકે  ખુશઅ  ખઝુ અ  પૈદા  હો  જાએ  ઔર  તમામ  નમાઝોકો  મસ્જીમે  બા

જમાઅત તકબીરે ઉલા કે સાથ પઢનેકી કોદશશ કર……

 

 

 

 

*(૩)* *ઈલ્મોઝીક્ર*

 

*ઈલ્મ*

 

*મક્સદ* જીસ હાલ મે ભી હમ હો હમસે અલ્લાહ ક્યા ચાહતા હૈ ઉસ્કો જાનના…..

 

*ફઝીલત* હજરત અબુ દદાર રઝીય લ્લાહુ અન્હુ ફરમાતે હૈં કે મેને રસુલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કો

ફરમાતે  હુ એ  સુના  કે  જોભી  ઈલ્મકી  તલાશમે  ચલતા  હૈ અલ્લાહ  ઉસ્કે  લીયે  જન્નતકે  રાસ્તે  પર  ચલના  આસાન ફરમાતા હૈં ઔર ફરીશ્તે તાલીબે ઈલ્મ કે લીય અપને પર બીછાતે હૈ ઉસ્કે ફૈલ સે રાઝી હોકર બે શક ઝમીન વાલે ઔર  આસ્માન  વાલે  હત્તાકે  સમીંદર  કી  મછલીયા  સબ  તાલીબે  ઈલ્મ  કે  લીયે  દુઆએ મગ્ફીરત  કરતે  હૈ..

 

 

 

ઔર  આલીમ  કી  ફઝીલત આબીદ  પર  ઐસી  હૈ  જસે  કે  ચાદ

કી ફઝીલત બાકી તમામ સીતારો પર…

 

 

 

બે  શક  ઉલમા  અીંબીયા  કે  વારીષ  હૈ  ઔર  અીંબીયા  ને  દદનાર  ઔર  દદરહમ  અપની  દવરાષતમે  નહીીં છોડે  ઉન્હોન સીફર અપની વીરાષત મેં ઈલ્મ છોડા હૈ.. ઔર જીસ્ને અપને હીસ્સેમે પાયા ઉસ્ને બોહત કુ ચ અપને હીસ્સેમે

પાયા…. (આબુ દાઉદ)

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

ઉમ્મતમે ચલ ફીરકર ઉસકી દાવત દે..

 

ઉલમાકે પાસ જાકર મસાઈલકા ઈલ્મ હાસીલ કર…

 

ઔર તાલીમમે બેઠકર ફઝાઈલ સુને..

 

ખુબ  દુઆ  કર…

 

 

 

*ઝીક્ર*

 

*મક્સદ* હમ હર વક્ત અલ્લાહ કો યાદ કરને વાલે બન જાએ..

 

*ફઝીલત* હજરત  અબુ  મુસા  અશઅરી  રઝીય  લ્લાહુ  અન્હુ  રીવાયત  કરતે  હૈ  કે  રસુલુલ્લાહ  સલ્લલ્લાહુ  અલયહી

વસલ્લમ ને ફરમાયા ઉસ શખ્શ કી મીષાલ જો અલ્લાહ કો યાદ કરતા હો ઔર જો અલ્લાહ કો યાદ ન કરતા હો જીીં દા ઔર મુદાર કી તરહ હૈ..

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

ઉમ્મતમે ચલ ફીરકર ઉસકી દાવત દે…

 

ગૈર હાફીઝ રોઝાના એક પારહ પરહે ઔર હાફીઝ રોઝાના તીન પારહ પરહૈ…

 

ઔર  તીન  તસ્બીહાત  સુબ્હોશામ  પાબીંદી  સે  પરહે..

 

ઔર  હર  કામ  સે  પેહલે  ઔર  બાદમે  મસ્નુન  દુઆઓકા  એહતેમામ  કર…

 

 

 

 

*(૪)* *ઈકરામેમુસ્લીમ*

 

*મક્સદ* હમ અપને મુસલમાન ભાઈઓ સે હમદદીકા મુઆમલા કર..

 

*ફઝીલત* હજરત  અબુ  હુ રયરહ  રઝીયલ્લાહુ  અન્હુ  સે  મરવી  હૈ  કે  નબી  સલ્લલ્લાહુ  અલયહી  વસલ્લમ  ને  ફરમાયા:

 

જો  શખ્શ  કીસી  મોમીન  સે  ઈસ્કી  દુદનયા  મેં  કોઈ  પરશ

ાની  દુર  કરતા  હૈ  અલ્લાહ  કયામત  કી  પરશ

ાનીઓમેસે એક

 

પરશ કરગે

ાની  દુર  કરગ

ા..

ા. ઔર  જો  કીસી  તીંગદસ્ત  પર  આસાની  કરતા  હૈ  અલ્લાહ  દુદનયા  ઔર  આખીરત  આસાની  પદા

 

ઔર  જો  કીસી  મુસલમાન  કી  ઐબ  કો  છુ પાએગા  અલ્લાહ  ઉસ્કે  ઉયુબ  દુદનયા  ઔર  આખીરત  મે  છુ પાએગા..

 

અલ્લાહ બીંદે કી મદદમે રહતા હૈં જબ તક કે વો અપને ભાઈ કી મદદમે રહતા હૈં…

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

ઉમ્મતમે ચલ ફીરકર ઉસકી દાવત દે..

 

પેહલે  દુસરોકે  હુ કુ ક  અદા  કર..

 

દુસરી બાત યે હૈ કે દુસરે હક્ક કો અપને પર તરજીહ દે..

 

તીસરી બાત યે હૈ કે અપને ભાઈ કે હક્ક કે લીયે અપના હક્ક છોડ દે…

 

 

 

 

*(૫)* *ઈખ્લાસે નીય્યત*

 

 

*મક્સદ* ઝીદગી કે હર અમલ કો અલ્લાહ કી રઝામીંદી કે લીયે કરના..

 

 

*ફઝીલત*  *અમીરૂલ  મુઅમીનીન  ઉમર  ઈબ્ને  ખત્તાખ* રઝીય  લ્લાહુ  અન્હુ  સે  મરવી  હૈ  કે  મૈંને  રસુલુલ્લાહ

સલ્લલ્લાહુ  અલયહી  વસલ્લમ  કો  ફરમાતે  હુ એ  સુના  હર  અમલ  કો  નીય્યત  સે  પરખા  જાએગા  ઔર  હર  આદમી  કો ઉસ્કી નીય્યત કે બરાબર ષવાબ મીલેગા….

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

ઉમ્મતમે ચલ ફીરકર ઉસકી દાવત દે..

 

હર  અમલ  કે  શરૂ  ઔર  બીચ  ઔર  આખીર  મેં  ઈસ  બાત  કા  ખયાલ  રખના  હૈં  કે  જો  ભી  અમલ  હમ  કર  રહૈ  હૈ

સીફર ઔર સીફર અલ્લાહ હી કે લીયે કર રહૈ હૈ….

 

 

 

 

*(૬)* *દાવતો તબ્લીગ*

 

 

 

*મક્સદ* તમામ  મુસલમાનો  કી  ઝીદ

ગી  મેં  દદન  આ  જાએ  ઔર  ઉસ્કે  અજા

મ દૈને કે લીયે હમ ઐસી મેહનત કરે કે

 

દીન કા મેઅયાર વાપસ ઐસા હો જાએ જસા નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ છોડકર ગએ થે…

 

 

*ફઝીલત* હજરત અનસ રઝીય લ્લાહુ અન્હુ સે મરવી હૈ કે રસુલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ને ફરમાયા: અલ્લાહ  કે  રાસ્તે  મેં  સુબહ  યા  શામ  ગુઝારના  દુદનયા  વમા  ફીહા  સે  બેહતર  હૈ…

 

*ઈસ  સીફત  કો  અપની  ઝીદીં  ગી  મેં  લાને  કા  તરીકા*

 

લોગો મેં ચલ ફીરકર ઉસકી દાવત દે

 

 

ઔર હર સાલ ચાર મહીને…

 

હર  મહીને  મે  દસ  દદન  ઔર  રોઝાના  આઠ  ઘીંટે  અલ્લાહ  કે  રાસ્તે  મેં  લગાના…

 

 

 

ઔર  પાચ

આમાલ મેં શરીક હો: મદસ્જદ કા મશ્વેરા:

 

 

 

બસ્તીકા ગશ્ત..

 

પડોશી મદસ્જદ કા ગશ્ત

 

 

મદસ્જદ કી તાલીમ ઔર ઘર કી તાલીમ…

 

 

ઔર  ખુબ  દુઆ  કર……

 

 

*ઉદરુથી ગજરાતી*

 

 

*મો.ફીરોજ સુલમાન કેના ખાનપુરી જીં બુસર બાલા નગર*

Previous article萨哈巴6 sifat中文
Next article6 ซิฟาตซาฮาบัต Thai